Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường

25/06/2021

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường được xây dựng trên cơ sở Luật bảo vệ Môi trường được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về
bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, đánh giá môi trường
chiến lược, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi
trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị,
nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm,
bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ
thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi
trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ
môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực
tuyến về bảo vệ môi trường.

Toàn văn dự thảo nghị định

      1. Dự thảo Nghị định
      2. Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị định

Tin tức cùng chủ đề

Vagme