Giới thiệu

Quyết định thành lập

Được thành lập theo Quyết định số 261 của Bộ Nội vụ ngày 14 tháng 04 năm 2012, Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất & Khoáng sản Việt Nam (VAGME) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tính tới nay, Hiệp hội gồm 20 Hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản như Công ty Tập đoàn Thái Dương, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương, Công ty Khai thác đá Việt Long, Công ty Bảo Lai, Công ty Hùng Đại Sơn…

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội

Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất & Khoáng sản Việt Nam có tổng số 20 Hội viên là các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản tại Việt Nam

  • Số hội viên mới kết nạp trong năm: 0
  • Số Hội viên xin không tham gia Hiệp hội: 0
  • Những người làm việc chuyên trách tại Hội: 0
  • Những người làm kiêm nhiệm: 03 (Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký và Kế toán trưởng)
  • Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao: 0

Số lượng các tổ chức trực thuộc Hiệp hội:

  • Tổ chức có tư cách pháp nhân: 0
  • Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: 05
  • Tổ chức cơ sở thuộc Hiệp hội: 3 Chi hội khu vực: Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam.
  • Văn phòng đại diện: 0

Điều lệ Hiệp hội

Căn cứ vào Quyết định thành lập của Bộ Nội vụ ngày 14/4/2015; ngày 10/09/2015 thừa lệnh Bộ Trưởng bộ Nội Vụ ông Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội Vụ đã ký quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản tại Quyết định số 1086/QĐ-BNV.

Xem Điều lệ đầy đủ tại đây
Vagme